Monday, December 6, 2021

HERMES ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมช่างฝีมือ ECOLE HERMES DES SAVOIR-FAIRE

หากติดตามคอนเทนต์ลักชัวรี่อยู่เป็นประจำ คุณคงได้เห็นคำว่า savoir-faire อยู่บ่อยๆ   ศัพท์ภาษาฝรั่งเศสนี้ (ออกเสียงว่า ซาวัวร์-แฟร์ ) หมายถึงความรู้เชิงขั้นตอนของการงานหนึ่งๆ หรือเทียบได้กับคำภาษาอังกฤษว่า know-how ซึ่งแน่นอนว่า ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ ศึกษา จนตกตะกอนกลายเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดต่อๆกันมา และสำหรับสินค้าลักชัวรี่ savoir-faire มีความสำคัญต่อแบรนด์อย่างยิ่งยวด เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างคุณค่าให้กับสินค้าและแบรนด์นั้นๆ 

เช่นเดียวกับ Hermès แบรนด์ลักชัวรี่จากฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลก นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1837 แอร์เมสให้ความสำคัญกับคุณค่าของช่างฝีมือและการแสวงหาความเป็นเลิศ บริษัทครอบครัวแห่งนี้มีความตั้งใจที่จะรักษาการผลิตส่วนใหญ่ในฝรั่งเศส โดยมีสถานที่ผลิต 51 แห่ง   

ล่าสุด Hermès เปิดตัว École Hermès des savoir-faire (ศูนย์ฝึกอบรมช่างฝีมือ Hermès) ที่ตั้งอยู่ภายในเวิร์คช็อปเครื่องหนัง Fitilieu ในเขต Isère ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส โดยในอนาคต Hermès วางแผนจะเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างฝีมือในศูนย์กลางเวิร์คช็อปเครื่องหนังที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของฝรั่งเศส ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในการสืบสานองค์ความรู้ ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมเป้าหมายของ Hermès ในด้านการให้การศึกษา  

การฝึกฝนฝีมือช่างหัตถศิลป์ของ Hermès ได้รับการยกย่องในทักษะความเชี่ยวชาญทางการฝึกสอน ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้สืบทอดมาอย่างยาวนานในด้านความเป็นเลิศเกี่ยวกับเครื่องหนังได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรวิชาชีพ (diploma) ด้านงานเครื่องหนังโดยกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส (CAP Maroquinerie) ช่างฝีมือผู้ชานาญการซึ่งทาหน้าที่เป็นครูฝึกจะถ่ายทอดทักษะการตัดเย็บเครื่องหนัง รวมถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบ CAP ให้กับนักศึกษาฝึกหัด โดยมีครูฝึกมากกว่า 90 คนในแผนกเครื่องหนังที่จะดูแลนักศึกษาฝึกหัดเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปี พร้อมทั้งการประเมินผลงาน

École Hermès des savoir-faire เปิดกว้างสาหรับผู้สมัครที่มาจากหลากหลายพื้นฐานอาชีพ ซึ่งมีความปรารถนาจะฝึกฝนเป็นช่างฝีมือ และพัฒนาทักษะด้านงานหัตถศิลป์ ศูนย์ฝึกจะทาการฝึกสอนนักศึกษา โดยพวกเขาจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้วิชาชีพด้านเครื่องหนัง และหลังจบการศึกษาพวกเขาสามารถเข้าทางานเป็นช่างฝีมือ ภายในหนึ่งในเวิร์คช็อปเครื่องหนังทั้ง 19 แห่งของ Hermès หรือร่วมงานกับ Hermès ในด้านอื่นๆ ตามความสามารถได้อีกด้วย


Other Articles