Thursday, September 29, 2022

Rolex กับบริการดูแลนาฬิกาสุดรัก

แม้จะสร้างขึ้นอย่างประณีตและเปี่ยมด้วยนวัตกรรมขนาดไหน นาฬิกาก็ต้องการการดูแลไม่ต่างจากสิ่งอื่นๆ รวมทั้งร่างกายของเรา และเพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาทุกเรือนของ Rolex จะได้รับบริการที่เป็นเลิศเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานอย่างดีเยี่ยม ตลอดจนดูแลให้รูปลักษณ์ ภายนอกงดงามไร้ที่ติและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้หลายชั่วอายุคน Rolex จึงได้พัฒนาเครือข่ายสําหรับศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วโลก

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง นักธุรกิจผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ Hans Wilsdorf เชื่อมั่นว่านาฬิกา Rolex ทุกเรือนต้องมีความความทนทาน และเที่ยงตรง วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเขายังนําไปสู่การก่อตั้งเครือข่ายการให้บริการหลังการขายโดยเฉพาะในประเทศต่างๆ ท่ีมีแบรนด์ปรากฏอยู่ การก่อตั้งเครือข่ายนี้ทําให้ Rolex สามารถยืนหยัดในมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดทุกเมื่อ เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดและความงดงามไร้ที่ติของเรือนเวลา ศูนย์บริการที่ดําเนินงานโดย Rolex World Service เป็นการสานต่อพันธกิจของแบรนด์ในการรักษาความคงทนและความน่าเชื่อถือของนาฬิกา Rolex ทุกเรือนด้วยการให้บริการคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เพื่อรับประกันคุณภาพของงานบริการ ช่างนาฬิกาจากศูนย์บริการหลังการขายของ Rolex ทุกคนผ่านการ ฝึกอบรมจากแบรนด์โดยตรง เพื่อให้มั่นใจในการให้บริการที่เปี่ยมคุณภาพด้วยมาตรฐานเดียวกันตลอดทั้ง ศูนย์บริการที่ต้ังอยู่ทั่วโลก

นาฬิกา Rolex ทุกเรือนที่เข้ารับบริการของ Rolex World Service จะได้รับการรับประกันการซ่อมแซม ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมทั้งอะไหล่และค่าบริการเป็นเวลานานถึง 2 ปี ด้วยการมอบบริการที่ดีที่สุดน้ี นาฬิกา Rolex จึงทํางานได้อย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องโดยไม่มีข้อจํากัด ถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อไปและคงอยู่ได้ หลายชั่วอายุคน พร้อมกันน้ียังสามารถจัดหาอะไหล่สําหรับนาฬิกาทุกเรือนเพื่อให้มั่นใจในการให้บริการต่อไปอย่างน้อย 35 ปี นับจากการหยุดวางจําหน่าย และหลังจากนั้น หากช้ินส่วนไม่มีอยู่ในคลังแล้ว Restoration Atelier หรือศูนย์บูรณะนาฬิกาสามารถผลิตชิ้นส่วนเป็นรายชิ้นตามต้นฉบับดั้งเดิมได้อีกด้วย

บริการอย่างเต็มรูปแบบ

การให้บริการหลังการขายอย่างเต็มรูปแบบของ Rolex นั้นต้องอาศัยหลากหลายขั้นตอนที่พิถีพิถัน โดยใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษซึ่งผ่านการทดสอบ และพัฒนาข้ึนโดย Rolex เองในบางกรณี เมื่อได้รับนาฬิกา ช่างจะทําการประเมินค่าบริการและระยะเวลาในดําเนินการให้ลูกค้าอนุมัติ จากนั้นช่างจึงจะให้บริการตาม ขั้นตอน ตั้งแต่การถอดสายออกจากตัวเรือน และบรรจงถอดกลไกการทํางานที่ยังประกอบอยู่กับหน้าปัด และเข็มนาฬิกา จากนั้น กลไก ตัวเรือน และสายนาฬิกาจะถูกแยกดูแลในกระบวนการที่แตกต่างกัน

หน้าปัดและเข็มนาฬิกาจะถูกถอดออกจากตัวกลไกซึ่งจะมีการแยกชิ้นส่วนอย่างสิ้นเชิง ส่วนประกอบ ทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของ Rolex หรือไม่ หากไม่เป็นไปตาม ข้อกําหนด จะมีการนําอะไหล่จากโรงงานการผลิตใน Bienne ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกลไกการทํางานของ Rolex มาเปลี่ยนให้ใหม่ ส่วนประกอบแต่ละช้ินจะได้รับการทําความสะอาดด้วยเครื่องล้างอัลตราโซนิคเพื่อ ขจัดร่องรอยของสิ่งสกปรก หลังจากนั้นทุกชิ้นส่วนจะถูกทําให้แห้ง โดยกลไกการทํางานทั้งหมดจะถูกนํา กลับมาประกอบทีละชิ้นและหยอดน้ํามันหล่อลื่น หลังจากทําการปรับกลไกการทํางานครั้งแรกเพ่ือ ความเที่ยงตรง ช่างนาฬิกาจะทําการประกอบหน้าปัดและเข็มนาฬิกากลับเข้าไป

ตัวเรือนจะถูกถอดแยกส่วนประกอบออกจากกัน โดยไม่ว่าจะทําจาก Oystersteel, ทองคํา 18 กะรัต หรือ แพลทินัม 950 ทุกชิ้นส่วนจะได้รับการขัดให้เงาวาวหรือขัดเงาผิวซาตินโดยช่างผู้ชํานาญการ ซึ่งขั้นตอน การขัดเงาน้ีต้องอาศัยความชํานาญขั้นสูงเป็นอย่างมาก เพ่ือให้ตัวเรือนกลับมาเงางามดังเดิมและลบร่องรอย การขีดข่วน ช่างนาฬิกาจะทําการเปลี่ยนซีลและส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ กระจก ขอบหน้าปัด และ ตัวเรือนตรงกลาง จะถูกนํามาประกอบเข้าด้วยกัน

สายนาฬิกาก็จะได้รับการดูแลรักษาในรูปแบบเดียวกัน ข้อต่อแต่ละข้อจะได้รับการขัดให้เงาหรือ ขัดผิวซาตินอย่างพิถีพิถันให้กลับมางดงามดังเดิม โดยสายนาฬิกาก็จะได้รับการทําความสะอาด อย่างหมดจด

ช่างนาฬิกาจะบรรจงประกอบกลไกการทํางานกลับเข้าไปภายในตัวเรือน และตรวจวัดความเที่ยงตรงของ นาฬิกาอีกครั้ง และปรับแก้ส่วนที่จําเป็นเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานโครโนมิเตอร์ที่ตั้งไว้ จากน้ัน จะมีการทดสอบความเที่ยงตรงของนาฬิกาเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จากนั้นตัวเรือนนาฬิกาจะ ถูกทดสอบแรงดันใต้น้ํา เมื่อผ่านการทดสอบการกันน้ําแล้วและนําสายนาฬิกามาประกอบเข้ากับตัวเรือน อีกครั้ง นาฬิกาก็จะพร้อมสําหรับการดูแลขั้นตอนสุดท้าย คือการตรวจสอบสมรรถภาพและฟังก์ชัน การทํางาน พร้อมการตรวจสอบลักษณะภายนอกของนาฬิกาให้มีความงดงามอย่างไร้ที่ติ

ในขั้นตอนสุดท้าย นาฬิกาจะถูกบรรจุไว้ในกระเป๋าที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเรือนเวลาในขณะที่ไม่มี การสวมใส่หรืออยู่ในระหว่างเดินทาง พร้อมด้วยการรับประกันการให้บริการทั่วโลกเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งครอบคลุมทั้งอะไหล่และค่าบริการ

RESTORATION ATELIER

นาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นพิเศษที่ Restoration Atelier ณ กรุงเจนีวา ภายใต้การดูแลของ Master Watchmaker ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมด้านการดูแลเรือนเวลา ของบรรดานักสะสมมาโดยเฉพาะ ด้วยกระบวนการทํางานอันเป็นเอกลักษณ์ ในทุกๆ วัน Master Watchmaker ที่ Restoration Atelier จะผสมผสานการค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เชิงลึกด้วย วิธีการดั้งเดิมเข้ากับเทคนิคอันทันสมัย ส่วนประกอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพของ Rolex จะถูกนํามาบูรณะ หรือผลิตขึ้นใหม่อย่างประณีตบรรจงด้วยเทคนิคสมัยใหม่ เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นระหว่างการดูแลนาฬิกาไปจนถึงให้สามารถดําเนินการตรวจสอบการทํางานได้อย่างสมบูรณ์ ทุกขั้นตอน การให้บริการบูรณะเรือนเวลาแต่ละครั้งจึงต้องดําเนินการตามกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด นาฬิกาที่ ผ่านการบูรณะแล้วจะถูกส่งคืนให้แก่เจ้าของในกล่องนาฬิกาที่ถูกจัดทํามาเป็นพิเศษ พร้อมแนบ คู่มือการใช้งานสําหรับเครื่องบอกเวลาแต่ละรุ่นโดยเฉพาะ

Other Articles