Tuesday, December 7, 2021

Life is Beautiful ชีวิตดีมีสุข กับ ผลงานการออกแบบสร้างพลังบวกให้กับวงการแฟชั่น

มองความสุขแห่งการเฉลิมฉลอง และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไปกับผลงานการออกแบบแฟชั่นมากกว่า 40 ลุค ของผู้ประกอบการโครงการเตรียมความพร้อมปี 2563 

ในวันที่รูปแบบของธุรกิจแฟชั่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีความท้าทาย จากหลายปัจจัยโดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโควิด – 19 เกิดเป็นไอเดียให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มองกลยุทธ์ ‘ ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส’ 

เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยผู้ประกอบการให้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายเหล่านี้ ด้วยการผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการแข่งขันในระดับสากล

เช่นเดียวกับ โครงการส่งเสริมและยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงานในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2563 ที่ต้องการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาสินค้าในด้านการออกแบบและการสร้างสรรค์ให้เกิดความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป 

ตลอดจนสามารถยกระดับแบรนด์สินค้าแฟชั่นไทยสู่ระดับสากล ผ่านการแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์“From Realway to Runway” 

โดยในการแสดงผลงานการออกแบบของผู้ประกอบการจากโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่นปี 2563 มากกว่า 40 ลุค ใน   ณ I Love Flower Farm อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าแฟชั่นถูกนำเสนอในรูปแบบใหม่ด้วยการผสมผสานแบรนด์สินค้าแฟชั่น Mix and Match 

ซึ่งเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในการแต่งกาย เพื่อสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมแฟชั่นโชว์นำไปปรับใช้ในการแต่งกายให้รู้สึกสนุกสนาน เข้ากับช่วงเวลาของความสุขและการเฉลิมฉลอง และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นในทุ่งดอกไม้ และแสงแดดอ่อนๆ ยามเย็นที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น

Other Articles