ออกเสียง ‘พระนามในหลวง รัชกาลที่ 9’

In Special Issue by L'Officiel Mode

เคยคิดสงสัยกันหรือไม่? ว่าพระปรมาภิไธยของ ‘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’ ควรอ่านออกเสียงอย่างไร

หลังเป็นข้อถกเถียงถึงการอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยของ ‘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร’ ให้ถูกต้องทุกพยางค์ ล่าสุด สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้เผยแพร่ข้อมูลถึง การอ่านพระนามตามพระสุพรรณบัฏของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีความเห็นว่าให้ยึดหลักอ่านตามจังหวะหนักเบาในภาษาไทย ซึ่งใช้ในราชสำนักมาแต่โบราณ คือ 

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปอ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หยา-มิน-ทรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด
พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หยา-มิน-ทรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด

และยังสามารถอ่านพระนาม ตามการอ่านคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตแบบมีสมาสสนธิ ได้ว่า

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-มิน-ทระ-มะ-หา-พู-มิ-พน-อะ-ดุน-ยะ-เดด มะ-หิด-ตะ-ลา-ทิ-เบด-รา-มา-ทิ-บอ-ดี จัก-กรี-นะ-รึ-บอ-ดิน สะ-หยา-มิน-ทรา-ทิ-ราด บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด

ซึ่งมีความหมายแบ่งออกเป็น

ปรมินทร(า) – มาจากการสนธิระหว่าง ปรมา + อินทร์ หมายความว่า ผู้ยิ่งใหญ่
ภูมิพล – ภูมิ หมายความว่า แผ่นดิน และ พล หมายความว่า พลัง ซึ่งรวมกันแล้วหมายถึง พลังแห่งแผ่นดิน
อดุลยเดช – อดุลย หมายความว่า ไม่อาจเทียบได้ และ เดช หมายความว่า อำนาจ ซึ่งรวมกันแล้วหมายถึง ผู้มีอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้

โดยนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อยาวที่สุด และยังทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลกอีกด้วย

Share this Post