IN ROYAL FASHION

In Art, Culture by L'Officiel Mode

หญิงผู้มีพระเนตรสีนิล พระเกศาดำขลับ พระหัตถ์ที่โค้งงามได้รูปราวกับดอกบัวพลิ้วไหว อีกทั้งกิริยากอปรกับความอ่อนหวานในแบบสตรีชาวสยาม ผู้ซึ่งทรงเปรียบเสมือนแจ๊กกี้ เคนเนดี้ แห่งเอเชีย ความงามที่กล่าวอ้างมาทั้งหมดนี้ สร้างเสน่ห์แก่ผู้คนที่ได้พบเห็นในฐานะ ‘สุภาพสตรีผู้ทรงความงามและแต่งกายเหมาะสมที่สุดของโลกในปี 1965’ นิตยสารนิวส์วีก ฉบับวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2509 บรรยายถึงพระราชินีของปวงชนชาวไทย
 แม้พระองค์ได้รับคำชมเชยถึงพระสิริโฉมและฉลองพระองค์อันงดงามในด้านแฟชั่น ทั้งฉลองพระองค์ พระมาลา กระเป๋าทรง อีกทั้งเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงหนักพระทัยอยู่มิน้อย ว่าเครื่องแต่งพระองค์ต้องเหมาะสมยศที่ทรงดำรงอยู่คู่ประมุขของประเทศ และแสดงถึงเอกลักษณ์ความงามแบบไทยอีกด้วย ซึ่งในบรรดาฉลองพระองค์สำหรับสำหรับเยือนต่างประเทศประมาณ 50 ชุด พระองค์โปรดเกล้าฯให้บัลแม็งเข้าเฝ้าฯขณะที่เขาเดินทางกลับจากพักร้อนที่ออสเตรเลียและพำนักอยู่ที่ประเทศไทย “พระองค์มีพระราชประสงค์ฉลองพระองค์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและสถานที่โดยสื่อเอกลักษณ์ความงามแบบไทยวิจิตร” นั่นคือจุดเริ่มต้นและเป็นที่มาของชุดไทยในปัจจุบัน

 

ความสนพระทัยในแฟชั่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนั้นอาจก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ทรงตามพระบิดาซึ่งเป็นทูตแห่งสยามที่ไปประจำอยู่ที่กรุงปารีส และเมื่อทรงตระหนักว่าพระองค์เองต้องตามพระราชสวามีไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในยุโรปเป็นเวลา 6 เดือนในปีพ.ศ. 2503 ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติอันเป็นแบบแผน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงใส่พระทัยเรื่องฉลองพระองค์สำหรับการเสด็จประพาสครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ซึ่งสุดท้ายแล้ว สมเด็จ-พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถก็ทรงมีพระราชดำริว่าฉลองพระองค์จะต้องแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริง และต้องเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สวยงามและสวมใส่ได้จริงด้วย พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการตัดเย็บฉลอง-พระองค์ต้นแบบไว้ และพระราชทานพระราชานุญาตให้สตรีไทยนำแบบฉลองพระองค์ชุดไทยไปตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดประจำชาติได้ โดยชุดทั้ง 8 แบบนี้เรียกกันว่า ‘ชุดไทยพระราชนิยม’

ความหลงใหลในศิลปะแห่งอาภรณ์ของสมเด็จ-พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังได้นำมาสู่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระองค์ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าและเครื่องแต่งกายแบบไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน โดยนอกจากจะมีการจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลผ้าไทยที่ตัดเย็บโดยทั้งดีไซเนอร์ไทยและต่างชาติแล้ว ที่นี่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บรักษาผ้าไทย รวมถึงเอกสารต่างๆ และงานหัตถศิลป์ในราชสำนักด้วย

Share this Post